Voorafgaandelijke opmerking:

Icons&CO cv is geen advocatenkantoor om je bij te staan bij geschillen rond intellectuele eigendom. Wel kennen we de juiste juristen om je i.v.m. deze materie verder te helpen. Contacteer ons hiervoor gerust… .

 


ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAPIE.EU en ICONS&CO cv

 

1. De ondertekening door de klant voor ‘akkoord bestelling’ onderaan onze bestelbon, offerte of samenwerkingsovereenkomst waarop deze Algemene en Specifieke voorwaarden van toepassing zijn, betekent de start van het overeengekomen project en/of de bestelling van de overeengekomen dienst. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2. Door het aankruisen van een of meerdere vakjes met bijhorend nummer op onze bestelbon, bestelt de klant de overeenkomstige diensten, zoals die gepubliceerd staan in het IP bladerboek met als url: https://www.flipsnack.com/aaipie/ip-bladerboek.html. Dit bladerboek is eveneens bereikbaar via de button“ONZE DIENSTEN” op onze website www.aaipie.eu. De klant erkent hierbij de omschrijving van de producten en hun prijzen hierin gelezen en begrepen te hebben. Tevens zijn de vermelde prijzen onder voorbehoud van wijzigingen die zich kunnen voordoen n.a.v. o.a. een gewijzigde prijspolicy bij derde partijen, zoals IP registratie-instanties, overheden en gespecialiseerde IP partners waarmee Icons&CO cv in voorkomend geval samenwerkt. Voorts hebben de prijzen betrekking op procedures bij glad verloop: wanneer er formele of materiële bezwaren ontstaan, bijvoorbeeld bij een merkenregistratie procedure waarbij een merk geweigerd wordt door het BBIE of in het geval er oppositie door derden wordt ingediend, worden eventuele aanvullende kosten in rekening gebracht voor de in verband daarmee verrichte werkzaamheden. Ook kosten die samenhangen met het vervaardigen van afbeeldingen, het opvragen van benodigde documenten, vertaalkosten en overige werkzaamheden die niet tot de vaste registratieprocedure horen, worden apart in rekening gebracht.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Elk project wordt strikt confidentieel en zo goed als mogelijk binnen een marktconforme termijn uitgevoerd. Een vertraging in de oplevering of in een gedeelte ervan kan geen recht geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst.

6. Onmiddellijk na een bestelling mailt Icons&Co cv een overeenkomstige pre-paid factuur die bij ontvangst dient voldaan te worden via een (instant)overschrijving. Deze PDF factuur kan een voorschotfactuur zijn en wordt dan gevolgd door één of meerdere vervolgfacturen, of een totaalfactuur, afhankelijk van het soort project of product. Zo wordt bv. elke vorm van IP registratie aangerekend via een pre-paid factuur. Onmiddellijk na betaling van de pre-paid factuur start Icons&Co cv de overeengekomen taken en betaalt hiermee in voorkomend geval alle door Icons&Co cv te betalen kosten aan derde partijen zoals, maar niet gelimiteerd tot: het BBIE in Den Haag en de WIPO in Genève.

7. De betaling van vervolgfacturen dient standaard binnen de 14 dagen na ontvangst te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer van Icons&Co cv vermeld op de factuur, tenzij de vervaldag op de factuur anders vermeldt. Het staat Icons&Co vrij om 1 of meerdere facturen te endosseren aan haar financiële partner EDEBEX nv (www.edebex.com). De klant kan hierdoor genieten van een betalingstermijn tot max. 60 dagen. De betaling van de betreffende factuur of facturen dient dan rechtstreeks aan EDEBEX nv i.p.v. aan Icons&CO te gebeuren.

8. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 200 Euro. De eventuele gerechtelijke intresten, gerechtskosten en andere kosten noodzakelijk tot inning van deze factuur zijn hierin niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant.

9. Icons&Co is alleen gehouden tot het leveren van middelenverbintenissen en zal nooit gehouden worden tot het leveren van resultaatsverbintenissen. Zo zal Icons&CO in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gelijk welke onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen en kosten ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke vordering ingesteld tegen de opdrachtgever.

10. Beide partijen zullen trachten elk geschil vooreerst in der minne te regelen, indien nodig i.s.m. een erkend bemiddelaar. Indien een regeling in de minne niet mogelijk blijkt, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

copyright 2020 Icons&Co cv, Frame21, Diamantstraat 8/498 - B 2200 Herentals. 

0032 0492 45 35 02

ICONS&Co cv
Diamantstraat 8/498

B-2200 Herentals

Volgen

  • LinkedIn Social Icon

Icons&Co cv. Copyright 2019 - 2020  Aaipie is een onderdeel van Icons&Co